നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു LED ഡിസ്പ്ലേ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം?

ഉയർന്ന തെളിച്ചം, കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം, ദീർഘായുസ്സ്, ആഘാത പ്രതിരോധം, സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനം, കുറഞ്ഞ പരിപാലനച്ചെലവ് എന്നിവയുള്ള ഒരു പരസ്യ പ്രദർശന ഉൽപ്പന്നമാണ് LED ഡിസ്പ്ലേ. പലതിനു ശേഷം

കൂടുതല് വായിക്കുക "